Farligt avfall

Vi tar ansvar för hela kedjan

Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt skadar människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Vi har kunskapen och de tillstånd som krävs för att hantera avfallet säkert och effektivt. Vi ansvarar för hela kedjan från säker hämtning till dokumentation och destruktion.

 

Farliga avfall regleras via avfallsförordningen (2020:614). Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s direktiv för avfall.

Hur hanteras farligt avfall?

 • Avfallet inventeras
 • Emballaget märks enligt gällande förordningar
 • Insamling sker i rätt behållare/kärl/miljöskåp
 • Vi hämtar och transporterar till godkänd anläggning

Exempel på farligt avfall

 • Oljefilter
 • Elektronik
 • Batterier
 • Oljehaltigt avfall
 • Färg-, lim- och spackel
 • Surt eller alkaliskt avfall
 • Tungmetaller
 • Bekämpningsmedel

ADR-transport i tankbilar eller styckegodsbilar

Behöver du transportera farligt avfall? Vi hjälper dig. Styckegods hämtas med lastbil och packas i för godset lämpliga och godkända emballage. Flytande avfall och vätskor hämtas med tankbil.

Exempel på tjänster för farligt avfall med bil

 • Styckegodshantering
 • Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin m.m.
 • Transport av lösningsmedel
 • Oljeavskiljare och provtagningar

Har du farligt avfall du behöver hjälp med?

Vi är alltid redo att hjälpa dig. Kontakta oss så guidar vi dig rätt.